Home » ประชาสัมพันธ์ » เอกสารประกอบการบรรยาย ” โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์” วันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม 2559 “

เอกสารประกอบการบรรยาย ” โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์” วันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม 2559 “

ข้อแนะนำ สั่งการ/กำชับการปฏิบัติ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ตามหนังสือ ศพดส.ตร. ที่ 0007.23(ศพดส.ตร.)/569 ลง 14 ก.ย.59 New!!!

เอกสารประกอบการบรรยายสำนักงานอัยการ

เอกสารประกอบการบรรยาย ปปง.

(1) รวมคำพิพากษาคดีอาญาฟอกเงิน 

(2) ๒๔มูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๒๕๕๖

(3) บรรยาย การดำเนินการทางแพ่งเชื่อมต่อคดีอาญา

(4) ชาร์ตการดำเนินการคดีอาญามูลฐานและคดีอาญาฟอกเงิน

(5) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์  แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง.